Bełchatów

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA

W CELU WYŁONIENIA OPTYMALNEGO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM, SPOŁECZNYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM WARIANTU PRZEBIEGU TRASY
WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA

Biuro Ekspertyz i Projektów Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi

zainicjowało konsultacje społeczne.


Informacje ogólne

W ramach konsultacji społecznych dotyczących przebiegu wschodniej obwodnicy Bełchatowa, w siedzibach niżej wymienionych gmin były wyłożone materiały graficzne z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, przedstawione na mapach w skali 1:3000.

Materiały były wyłożone do wglądu przez okres trzech tygodni; od dnia 16.II.2009 r. do dnia 09.III.2009 r. w siedzibach:

Urzędu Miasta Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – Wydział Inżynierii, pok. 413 (III p.)

Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów – Referat Budownictwa, Komunikacji, Handlu i Gospodarki Komunalnej, pok. 33/34.

Wraz z materiałami graficznymi były wyłożone zeszyty, do których  wpisywano ewentualne uwagi i opinie dotyczące przebiegu wschodniej obwodnicy Bełchatowa.

Uwagi i opinie wnoszone w ramach konsultacji społecznych przekazywano również do Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
lub na adres e-mail: obwodnica.belchatow@ek-kom.pl

Analizie  poddawane są zebrane uwagi i opinie podpisane i zaopatrzone w adres. W uzasadnionych przypadkach – możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych – wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej oraz materiałach oceniających wpływ inwestycji na środowisko.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

W Urzędzie Miasta Bełchatowa 6 marca odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli mieszkańcy miasta i gminy, przedstawiciele władz Bełchatowa, Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Łodzi oraz Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.


Przedstawicie Biura EKKOM przekazali najważniejsze informacje dotyczące prac nad projektem. Omówili trzy proponowane warianty przebiegu wschodniej obwodnicy oraz zapoznali uczestników spotkania z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi całości inwestycji. Podkreślali, że jest to początkowy etap projektu i pierwsze konsultacje społeczne, podczas których chcą przede wszystkim zasięgnąć opinii i sugestii mieszkańców miasta i gminy Bełchatów dotyczących przebiegu obwodnicy wschodniej.

Prezentacja (wersja PDF)Prezentacja
Podczas dyskusji mieszkańcy zgłosili wiele wniosków, także w formie pisemnej. Opowiadali się przede wszystkim za stworzeniem czwartego wariantu i odsunięciem obwodnicy jak najdalej od miasta, a nawet domagali się zaniechania projektowania i budowy wschodniej obwodnicy Bełchatowa.


Protokół ze spotkania (wersja PDF)Protokół ze spotkania

Relacja ze spotkania konsultacyjnego.

Przedmiot działań informacyjno – konsultacyjnych

Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. opracowuje koncepcję programową dla inwestycji polegającej na Budowie wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa”.

Wypowiedź Elżbiety Rawickiej – Radwańskiej, dyrektor Wydziału Geodezji i Architektury UM

w Bełchatowie z dnia 06.03.2009 r.

Podstawowym celem budowy wschodniej obwodnicy Bełchatowa jest:
 • usprawnienie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańcom dzielnic miasta, położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi wojewódzkiej Nr 484,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy.
Cel działań informacyjno – konsultacyjnych

Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.
Działania konsultacyjne mają również umożliwić projektantom, inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.
Do konsultacji społecznych przedstawiany jest przebieg obwodnicy Bełchatowa w trzech wariantach – Wariant I (żółty), Wariant II (zielony) oraz Wariant III (fioletowy).

Podsumowanie oraz raporty z konsultacji i opiniowania przedsięwziecia

Prezentacja (PDF)Raport z opiniowania wschodniej obwodnicy Bełchatowa (wersja PDF)

Prezentacja (PDF)Zastawienie wniosków z konsultacji wschodniej obwodnicy Bełchatowa (wersja PDF)

Opis planowanej inwestycji

Planowany przebieg przedmiotowego odcinka wschodniej obwodnicy miasta Bełchatowa realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa” zlokalizowany jest w granicach województwa łódzkiego, powiatu bełchatowskiego, na terenie miasta i gminy Bełchatów.
Trasa planowanej wschodniej obwodnicy Bełchatowa prowadzona jest po nowym śladzie w stosunku do istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 484 i funkcjonującego obecnie układu drogowego miasta i gminy Bełchatów. Jedynie na krótkim odcinku, o długości około 700 m w przypadku Wariantu I (żółtego), około 550 m w Wariancie II (zielonym) i około 300 m w Wariancie III (fioletowym), wykorzystywany jest istniejący przebieg ul. Piotrkowskiej, stanowiącej ciąg drogi powiatowej Nr 1931E. Podyktowane jest to chęcią wykorzystania istniejącego przejazdu kolejowego pod linią kolejową Nr 24 Piotrków Trybunalski – Biały Ług.
Początek przebiegu wschodniej obwodnicy Bełchatowa znajduje się na terenie miasta Bełchatów na skrzyżowaniu ul. Świętojańskiej (stanowiącej ciąg drogi wojewódzkiej Nr 484) z ul. Radomszczańską. Koniec obwodnicy wyznaczono na obszarze gminy Bełchatów, gdzie projektowana obwodnica stanowi czwarty wlot ronda, stanowiącego element projektowanej w ciągu drogi krajowej Nr 8 północnej obwodnicy miasta Bełchatowa, opracowanej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Łodzi.
Dla przebiegu wschodniej obwodnicy Bełchatowa rozpatrywane są trzy przebiegi trasy:

 • Wariant I (żółty)
 • Wariant II (zielony)
 • Wariant III (fioletowy)
Wariant I – żółty

Wariant I (żółty) powstał w wyniku korekty korytarza wyznaczonego w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bełchatowa. Z uwagi na fakt, że trasa wpisana w zarezerwowany korytarz nie spełnia parametrów drogi klasy technicznej „G” zdecydowano się na jej modyfikacje, w celu poprawy parametrów technicznych projektowanej obwodnicy. W efekcie przebieg Wariantu I na niektórych odcinkach odbiega nieznacznie od terenu zarezerwowanego pod obwodnicę w planach miejscowych.
Wariant I (żółty) początkowo biegnie w kierunku północnym przez tereny osiedla Grocholice, przecinając ul. Południową (stanowiącą ciąg drogi powiatowej Nr 1914E) oraz ul. Piotrkowską (stanowiącą ciąg drogi powiatowej Nr 1931E). Następnie w rejonie projektowanego skrzyżowania z planowaną południową obwodnicą Bełchatowa (zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa „Oczyszczalnia Ścieków”), odbija w kierunku wschodnim, po czym łukiem w rejonie Oczyszczalni Ścieków i Schroniska dla zwierząt przecina ul. Zdzieszulicką, stanowiącą ciąg drogi powiatowej Nr 1913E i powraca na kierunek północny. Następnie włącza się do istniejącej ul. Piotrkowskiej i przechodzi (z wykorzystaniem istniejącego wiaduktu) pod linią kolejową Nr 24 Piotrków Trybunalski – Biały Ług. Biegnąc dalej w kierunku północnym przecina kolejno następujące ulice: ul. Goetla, ul. Daleką, ul. gen. Czyżewskiego (stanowiącą ciąg drogi powiatowej Nr 1912E), ul. Wspólną (stanowiącą ciąg drogi powiatowej Nr 1938E) oraz ul. Olsztyńską (stanowiącą ciąg drogi powiatowej Nr 1911E). Następnie trasa projektowanej obwodnicy wchodzi na tereny gminy Bełchatów. Na tym odcinku Wariant I (żółty) przecina ul. Górną i włącza się do planowanego ronda w ciągu istniejącej drogi krajowej Nr 8.
Długość odcinka wschodniej obwodnicy Bełchatowa zgodnie z Wariantem I (żółtym) wynosi 7.9 km.

Wariant II – zielony

Wariant ten powstał w wyniku analizy istniejącego zagospodarowania terenu.
Wariant II (zielony) początkowo biegnie w kierunku północnym, przecinając kolejno ul. Południową i Piotrkowską. Przebieg ten zaprojektowano tak, aby wpisać się pomiędzy zabudowę zlokalizowaną wzdłuż powyższych ulic. W rejonie Schroniska dla zwierząt i Oczyszczalni Ścieków, Wariant ten wpisuje się w istniejącą ul. Piotrkowską. Na tym fragmencie pokrywa się z Wariantem I (żółtym). Następnie po przecięciu ul. Goetla odbiega w kierunku północno-wschodnim przechodząc przez tereny Kolonii Politanice i przecinając ul. Daleką. Na dalszym przebiegu przecina ul. gen. Czyżewskiego i biegnie przez tereny Politanic, aby następnie przeciąć ul. Olsztyńską i łukiem wpisać się na kierunek przebiegu ul. Górnej. W tym rejonie Wariant II (zielony) przebiega w bardzo bliskim sąsiedztwie istniejących studni głębinowych.
Długość odcinka wschodniej obwodnicy Bełchatowa w Wariancie II (zielonym) wynosi 8.3 km.

Wariant III – fioletowy

Wariant ten powstał w wyniku analizy istniejącego zagospodarowania terenu.
Na początkowym odcinku, aż do przecięcia z ul. Piotrkowską Wariant III (fioletowy) ma wspólny przebieg z Wariantem II (zielonym). Następnie Wariant III odbiega nieznacznie w kierunku wschodnim, po czym za obszarem Oczyszczalni Ścieków włącza się w istniejący korytarz ul. Piotrkowskiej. Od tego momentu, aż do przecięcia z ul. Wspólną, jego przebieg pokrywa się z Wariantem I (żółtym).
Po przecięciu ul. Wspólnej Wariant III (fioletowy) odchyla się w kierunku północno-wschodnim. Następnie przecina ul. Olsztyńską i przebiega przez tereny Leonowa, po czym kieruje się w stronę północno-zachodnią, aby włączyć się do projektowanego ronda na ciągu drogi krajowej Nr 8.
Długość odcinka wschodniej obwodnicy Bełchatowa zgodnie z Wariantem III (fioletowym) wynosi 8.0 km.

Ze względu na to, że projektowana trasa obwodnicy we wszystkich proponowanych wariantach przecina istniejący układ komunikacyjny, zostaną wykonane skrzyżowania z drogami bocznymi, wytypowanymi po wyborze wariantu przebiegu trasy obwodnicy, tak aby spełnić zapisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

Opis stanu projektowanego i parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne projektowanej wschodniej obwodnicy Bełchatowa:
 klasa techniczna drogi – G (droga główna)
 prędkość projektowa – Vp = 60 km/h
 prędkość miarodajna – Vm = 80 km/h
 liczba jezdni – 1
 liczba pasów ruchu – 2
 szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 szerokość pobocza gruntowego – 1.50 m
 obciążenie – 115 kN/oś

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:
 • budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa,
 • budowę skrzyżowań z wybranymi drogami istniejącego układu drogowego,
 • budowę dróg dojazdowych przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego,
 • budowę obiektów inżynierskich (mosty, przepusty, odwodnienie drogi)
 • oraz przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej.

1. Mapa z orientacyjnym przebiegiem inwestycji

2. Plan sytuacyjny na ortofotomapach

3.Formularz do opiniowania opracowania (wersja PDF)Formularz do opiniowania opracowania
4. Formularz do opiniowania opracowania (wersja WORD)Formularz do opiniowania opracowania