S-12 Piaski – Dorohusk

Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
przeprowadzili konsultacje społeczne w ramach przedsięwzięcia pn.

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-12
NA ODCINKU PIASKI – DOROHUSK

Informacje ogólne

W ramach konsultacji społecznych dotyczących przebiegu drogi ekspresowej S-12 na odcinku Piaski – Dorohusk, w siedzibach niżej wymienionych gmin zostały wyłożone materiały graficzne z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, przedstawione na mapach w skali 1:5000.
Materiały te były wyłożone do wglądu od dnia 09.III.2009 r. do dnia 06.IV.2009 r. w siedzibach:

 • Urzędu Gminy Piaski: ul. Lubelska 77,
 • Urzędu Gminy Trawniki: Trawniki 605,
 • Urzędu Gminy Siedliszcze: ul. Szpitalna 15a,
 • Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny: ul. Lubelska 16,
 • Urzędu Gminy Chełm: Pokrówka, ul. Gminna 18,
 • Urzędu Miasta Chełm: ul. Lubelska 65,
 • Urzędu Gminy Kamień: Kamień 139 D,
 • Urzędu Gminy Dorohusk: ul. I Armii Wojska Polskiego 50.

Wraz z materiałami graficznymi zostały wyłożone zeszyty, do których należało wpisywać ewentualne uwagi i opinie dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S-12.

Wszelkie opinie dotyczące projektu można było również przesyłać w w/w terminie na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres email piaski-dorohusk@ek-kom.pl, z dopiskiem: „S-12 Piaski – Dorohusk – konsultacje społeczne”.

Analizie będą poddawane uwagi i opinie podpisane i zaopatrzone w adres. W uzasadnionych przypadkach, możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych, wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej oraz raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

W czasie trwania konsultacji przewidziano również cykl spotkań z udziałem Projektantów, Inwestora oraz zainteresowanych stron mających na celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub niejasności mogących pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji:

 • w gminie Piaski: 18.03. godz. 17:00, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22;
 • w gminie Trawniki: 26.03. godz. 16:00: sołectwa Siostrzytów, Pełczyn, Trawniki Kolonia, Dorohucza – budynek po byłej Szkole Podstawowej w Pełczynie; godz. 18:30: sołectwa Stróża Wieś, Stróża Kolonia, Biskupice – Szkoła Podstawowa w Biskupicach;
 • w gminie Siedliszcze: 19.03. godz. 10:00, Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a;
 • w gminie Rejowiec Fabryczny: 27.03. godz. 14:00, Krzywowola 23a (budynek mieszkalny);
 • w gminie Kamień: 17.03. godz. 17:00, Szkoła Podstawowa w Kamieniu;
 • w gminie Dorohusk: 25.03. godz. 16:00, Pałac Suchodolskich w Dorohusku Osadzie, ul. Parkowa 5.

Ponadto w gminie Chełm można było spotkać się z przedstawicielem biura projektowego w dniach 23-27.03.2009 od godz. 8:00 do 14:00.

Przedmiot działań informacyjno – konsultacyjnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Lublinie planuje budowę drogi ekspresowej S-12 na odcinku Piaski – Dorohusk.
Podstawowym celem realizacji zamierzonej inwestycji jest:

 • usprawnienie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu tranzytowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zabezpieczenie bezkolizyjnej dostępności przyległego terenu,
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi oraz w województwie lubelskim.

Celem wyłonienia optymalnego pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i społecznym wariantu przebiegu trasy, Inwestor przeprowadził konsultacje społeczne.

Cel działań informacyjno – konsultacyjnych

Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z przedsięwzięciem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.
Działania konsultacyjne mają również na celu umożliwienie Projektantom, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wyboru optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

Do konsultacji społecznych na II etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) przedstawione zostały poniższe warianty przebiegu drogi ekspresowej S-12:

 • Warianty 1 (w dwóch podwariantach 1A, 1B), 2, 3 i 4 na odcinku Piaski – początek obwodnicy Chełma (tzw. odcinek „zachodni” drogi S-12); po zakończeniu etapu I STEŚ odrzucono wariant 5,
 • Wariant I i zmodyfikowany Wariant II obwodnicy Chełma,
 • Warianty I, II, III i IV na odcinku koniec obwodnicy Chełma – Dorohusk (tzw. odcinek „wschodni” drogi S-12); po zakończeniu etapu I STEŚ odrzucono wariant V.
Opis planowanej inwestycji

Planowany docelowy przebieg przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S-12 zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, powiatów: świdnickiego i chełmskiego, na terenie gmin: Piaski, Trawniki, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny, Chełm (gminy wiejska i miejska), Kamień i Dorohusk.
Początek planowanej drogi ekspresowej S-12 przyjęto na końcu dwujezdniowego odcinka obwodnicy Piask za węzłem „Chełm”, natomiast koniec przy bramkach przejścia granicznego w Dorohusku od strony polskiej.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej,
 • budowę węzłów drogowych, zapewniających obsługę komunikacyjną wszystkich relacji, wraz z dostosowaniem istniejącej sieci drogowej (drogi wojewódzkie i powiatowe),
 • budowę przejazdów drogowych, zapewniających ciągłość lokalnego układu drogowego,
 • budowę dróg dojazdowych przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego, w celu zapewnienia dojazdu do wszystkich posesji,
 • budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty), odwodnienia drogi oraz przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany, zieleń, przejścia dla zwierząt).

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej:

 • klasa techniczna drogi – S (droga ekspresowa),
 • prędkość projektowa – Vp = 100 km/h,
 • liczba jezdni – 2,
 • liczba pasów ruchu – 2 x 2 = 4 na odcinakach między obiektami mostowymi; 2 x 3 = 6 na obiektach mostowych,
 • szerokość pasa ruchu – 3.50 m,
 • szerokość dodatkowego pasa ruchu na obiektach mostowych – 3.50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego – 2.50 m,
 • szerokość opaski wewnętrznej – 0.50 m,
 • szerokość opaski zewnętrznej przy pasach włączenia i wyłączenia – 1.00 m,
 • szerokość części ziemnej pasa rozdziału – 11.00 m (w tym rezerwa na dodatkowe trzecie pasy ruchu),
 • skrajnia pionowa – min. 5.00 m,
 • obciążenie – 115 kN/oś
 • dostępność do drogi ekspresowej – poprzez projektowane węzły drogowe
 • obsługa ruchu lokalnego – poprzez drogi dojazdowe.

Z istniejącą siecią drogową S-12 łączy się poprzez:

 • węzły na odcinku „zachodnim”:

-„Brzeziczki” – na skrzyżowaniu z planowaną drogą ekspresową S-17,

-„Struża” – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 829 lub z planowaną obwodnicą Biskupic,

-„Dorohucza” – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 838,

-„Marynin-Karczemka” – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 839,

 • węzły na odcinku obwodnicy Chełma:

-„Janów” – na skrzyżowaniu z istniejącą drogą krajową nr 12,

-„Horodyszcze” – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 812,

-„Okszów” – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1823L,

-„Antonin” (Wariant I) lub „Srebrzyszcze” (Wariant II) – na skrzyżowaniu z istniejącą drogą krajową nr 12,

 • węzły na odcinku „wschodnim”:

-„Brzeźno” – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1829L,

-„Okopy” – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 816.

Na odcinku zachodnim drogi ekspresowej S-12 od węzła „Chełm” do początku obwodnicy Chełma rozpatrywane są cztery główne przebiegi trasy, w tym jeden w dwóch podwariantach:

 • Wariant 1A (brązowy),
 • Wariant 1B (różowy),
 • Wariant 2 (czerwony),
 • Wariant 3 (błękitny),
 • Wariant 4 (zielony),

Na tym fragmencie inwestycja przechodzi przez tereny pięciu gmin: Piaski i Trawniki w powiecie świdnickim, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny i Chełm (gmina wiejska) w powiecie chełmskim. Warianty te przecinają lub przechodzą w pobliżu miejscowości: Kolonia Brzeziczki, Brzezice, Kolonia Stróża, Biskupice, Pełczyn, Dorohucza, Chojno Nowe I i II, Kolonia Lipówki, Anusin, Stasin Dolny, Siedliszcze, Marynin, Brzeziny, Kamionka, Bezek Dębiński, Karczemka, Lechówka, Kolonia Bezek, Adolfin, Jankowice, Tytusin, Stołpie.
Wariant 1 na przeważającej długości pokrywa się z istniejącym śladem drogi krajowej nr 12, odchodzi od aktualnej trasy jedynie na odcinku w rejonie miejscowości Pełczyn i Dorohucza, gdzie został poprowadzony w dwóch podwariantach: 1A i 1B. Wariant 1A omija od południa Pełczyn i Dorohuczę, natomiast Wariant 1B – jedynie Dorohuczę. Oba przebiegi były zatwierdzone na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Publicznych w 1998 r. (protokół nr 5/98), natomiast w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego gmin zatwierdzony został Wariant 1B.
Wariant 2 zaprojektowano tak, by w jak największym stopniu wykorzystywał istniejącą drogę krajową nr 12, a jednocześnie omijał obszary zabudowane i obszary chronione ze względu na walory środowiskowe.
Wariant 3 na początkowym odcinku (pierwsze 15.5 km) pokrywa się z Wariantem 2, natomiast na dalszym odcinku poprowadzony jest najbardziej na północ.
Wariant 4 jest wariantem o przebiegu południowym (w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 12), poza odcinkiem od Anusina do Marynina, gdzie ze względu na proponowany obszar Natura 2000 „Pawłów” koniecznym było poprowadzenie drogi ekspresowej po północnej stronie DK nr 12.

Na tym odcinku wszystkie warianty nie przecinają istniejących i proponowanych obszarów Natura 2000.

Na odcinku obwodnicy Chełma przeprowadzano już konsultacje społeczne dla dwóch wariantów przebiegu, jednak obydwa kolidują z obszarem Natura 2000 „Leśnictwo Góry”. Ze względu na przepisy prawne, które jednoznacznie określają konieczność wskazania wariantu nie kolidującego z tego typu obszarami chronionymi, zaproponowano modyfikację Wariantu II obwodnicy Chełma na odcinku od jej początku do węzła „Horodyszcze”. Ten odcinek stanowi przedmiot powtórnych konsultacji.

Cztery warianty drogi ekspresowej S-12 są rozpatrywane również na odcinku wschodnim od Chełma do Dorohuska. Są to:

 • Wariant I (czerwony),
 • Wariant II (różowy),
 • Wariant III (granatowy),
 • Wariant IV (zielony),

Analizowana inwestycja przebiega tu przez tereny trzech gmin: Chełm (gmina wiejska), Kamień i Dorohusk, wszystkie w powiecie chełmskim. Powyższe warianty przecinają lub przechodzą w pobliżu miejscowości: Srebrzyszcze, Kolonia Brzeźno, Brzeźno, Ludwinów, Wólka Okopska, Kolonia Okopy, Okopy, (warianty I, II, III) oraz Kolonia Antonin, Ignatów, Kolonia Ignatów, Pławanice, Kroczyn, Pogranicze, Stefanów, Puszki, Barbarówka, Teosin, Zalisocze, Kolonia Okopy, Dorohusk, Berdyszcze (wariant IV).
Wskazanie korytarza dla przebiegu drogi ekspresowej S-12 na tym fragmencie było szczególnie utrudnione ze względu na liczne obszary chronione ze względów środowiskowych. Praktycznie jest niemożliwe zaprojektowanie trasy nie kolidującej z przynajmniej jednym z tych obszarów (koniec zakresu opracowania znajduje się na takim obszarze). Wobec czego projektowanie polegało na wskazaniu przebiegów jak najmniej oddziałujących na ww. obszary.
Podobnie jak w przypadku wariantów zachodnich, na analizowanym odcinku Wariant I zaprojektowano w przebiegu najbardziej zgodnym z dokumentami planistycznymi gmin Chełm i Dorohusk (MPZP i SUiKZP).
Wariant II wykorzystuje istniejący przebieg DK nr 12 na odcinkach niezabudowanych, omija natomiast miejscowości i obszary zabudowane, zwykle od południa – pomiędzy DK nr 12 a linią kolejową.
Wariant III do kilometra 8.6 przebiega po Wariancie II, następnie odchodzi na północ, wraca na istniejącą DK nr 12 w rejonie niedawno wybudowanej obwodnicy Okop.
Wariant IV jest wariantem o przebiegu najmniej kolidującym z obszarami chronionymi – zaproponowano ich ominięcie od strony południowej. Jest to wariant, który w najmniejszym stopniu wykorzystuje istniejącą DK nr 12.

Mapa z orientacyjnym przebiegiem inwestycji
Plany sytuacyjne na ortofotomapach – odcinek zachodni

Wariant 1Ai 1B

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Plany sytuacyjne na ortofotomapach – odcinek wschodni

Wariant I

Wariant II


Wariant III

Wariant IV


Plany sytuacyjne na ortofotomapach – obwodnica Chełma

Wariant I

Wariant II


3.Formularz do opiniowania opracowania (wersja PDF)Formularz do opiniowania opracowania
4. Formularz do opiniowania opracowania (wersja WORD)Formularz do opiniowania opracowania

Zmiana przebiegu wariantu 5 drogi ekspresowej S12 na terenie gminy Siedliszcze