Południowe obejście Szczurowej

Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pracownia Inżynierska KLOTOIDA w porozumieniu z Biurem Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., opracowują koncepcję programową dla inwestycji polegającej na budowie południowego obejścia Szczurowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w ramach zadania pn.: „Opracowanie studium lokalizacyjno ruchowego południowego obejścia Szczurowej”.

Podstawowym celem budowy południowego obejścia Szczurowej jest:

 • wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężkich z odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowości Szczurowa i Rylowa,
 • zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miejscowości Szczurowa i Rylowa,
 • poprawienie płynności ruchu,
 • poprawienie komfortu jazdy użytkowników korzystających z drogi wojewódzkiej 964,
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców dzielnic miasta, położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi wojewódzkiej nr 964,
 • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy,
 • poprawa estetyki rejonu przez który przebiega inwestycja.

W CELU WYŁONIENIA OPTYMALNEGO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM, SPOŁECZNYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM WARIANTU PRZEBIEGU TRASY POŁUDNIOWEJ OBWODNICY SZCZUROWEJ,

Pracownia Inżynierska KLOTOIDA
oraz
Biuro Ekspertyz i Projektów Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie


ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Cel działań informacyjno – konsultacyjnych

Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.

Działania konsultacyjne mają również umożliwić projektantom, inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego, uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

Do konsultacji społecznych przedstawiany jest przebieg obwodnicy Szczurowej w trzech wariantach.

Wariant 1 – czerwony

Początek drogi planuje się na zaprojektowanym skrzyżowaniu zachodniego obejścia z drogą powiatową nr K 1426 w miejscowości Niedzieliska, opracowanym przez Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie „SYSTEM”. W związku z tym należałoby zmienić formę skrzyżowania na rondo. Takie samo rozwiązanie skrzyżowania projektuje się na końcu planowanego obejścia pomiędzy granicami miejscowości Szczurowa i Borzęcin. Natomiast na skrzyżowaniu planowanej drogi ze starym śladem drogi wojewódzkiej nr 768 oraz drogą klasy Z (wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa) w rejonie przysiółka o nazwie Zakręcie, projektuje się skrzyżowania skanalizowane z wydzieleniem pasów do skrętu w lewo na południowym obejściu.
Proponowany w wariancie 1 przebieg trasy składa się z pięciu łuków poziomych o promieniach wynoszących kolejno: 1800 m, 700 m, 800 m, 600 m oraz 350 m. Długość trasy wariantu nr 1 wynosi 4,389 km. Po przejściu przez miejscowość Niedzieliska projektowana trasa przebiega wzdłuż linii wysokiego napięcia 220kV po jej południowej stronie. Przejście nowej trasy przez teren zabudowy Niedzieliska będzie się wiązał z wyburzeniem od kilku do kilkunastu budynków.

Wariant 2 – niebieski

Początek drogi zaprojektowano w formie skrzyżowania typu rondo na zachodnim obejściu Szczurowej. Tego samego typu skrzyżowanie planuje się na końcu opracowanej trasy w rejonie granicy administracyjnej Szczurowej i Borzęcina. Natomiast wydzielenie pasa do skrętów w lewo na projektowanym południowym obejściu odbywa się na skrzyżowaniach jak w wariancie nr 1. Ze względu na występującą w MPZP drogę klasy Z w rejonie przysiółka Szczurowej o nazwie Zakręcie, dążono do ograniczenia długości odcinka prostego wzdłuż linii energetycznej, oraz do nie tworzenia na tak długiej prostej skrzyżowania, ponieważ pogarszałoby to bezpieczeństwo ruchu.
Proponowany w wariancie 2 trasy przebieg składa się z siedmiu łuków poziomych o promieniach wynoszących kolejno: 600 m, 700 m, 750 m, 900 m, 1500 m 1000 m oraz 400 m. Długość trasy wariantu nr 1 wynosi 4,442 km. Trasa tego wariantu przebiega wzdłuż linii wysokiego napięcia 220kV po jej północnej stronie bez przechodzenia pod nią, co wiąże się z nieznacznym zbliżeniem planowanego obejścia do zabudowy w rejonie końca opracowania.

Wariant 3 – zielony

Początek drogi zaprojektowano na skrzyżowaniu z projektowaną jako zachodnie obejście Szczurowej drogą wojewódzką 768. Natomiast koniec projektowanego odcinka znajduje się w pobliżu granicy administracyjnej pomiędzy miejscowościami Szczurowa i Borzęcin. Na początku i końcu projektuje się skrzyżowania w formie ronda. Natomiast w miejscu przecinania się ze „starą” drogą wojewódzką nr 768 projektuje się skrzyżowanie skanalizowane z wydzieleniem pasów do skrętu w lewo w ciągu południowego obejścia. Ze względu na linię wysokiego napięcia (uniknięcie kolizji) na końcu opracowania w rejonie granicy administracyjnej miejscowości zachodzi konieczność nieznacznego zbliżenia się do zabudowy.
Proponowany w wariancie trasy przebieg składa się z czterech łuków poziomych o promieniach wynoszących kolejno: 1200 m, 1200 m, 1600 m, 800 m. Długość trasy wariantu nr 3 wynosi 4,781 km.

Opis stanu projektowanego i parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanego obejścia Szczurowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964:

 • klasa techniczna drogi – G (droga główna)
 • prędkość projektowa – Vp = 70 km/h
 • liczba jezdni – 1
 • liczba pasów ruchu – 2
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • nawierzchnia pobocza – gruntowe ulepszone
 • nawierzchnia jezdni – bitumiczna
 • odwodnienie realizowane poprzez: pochylenie poprzeczne, podłużne, rowy przydrożne

Projektuje się dwupasową, dwukierunkową drogę o szerokości 7 m (pasy ruchu po 3,5 m), z obustronnymi poboczami po 1,25 m każdy. Ze względu na ograniczenie dostępu do projektowanej drogi nie projektuje się w ciągu drogi zjazdów. W celu zachowania dojazdu do posesji i gruntów rolnych projektuje się po obu stronach drogi wojewódzkiej drogi serwisowe o nawierzchni tłuczniowej. Drogi serwisowe projektuje się jako jednopasowe o szerokości 3 m z mijankami o szerokości 5,5 m.

W ramach konsultacji społecznych dotyczących przebiegu południowej obwodnicy Szczurowej, w siedzibach niżej wymienionych gmin zostaną wyłożone materiały graficzne z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, przedstawione na mapach w skali 1:5000.

Materiały te będą wyłożone do wglądu przez okres trzech tygodni: od 9 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. w siedzibach:

 • Urzędu Gminy Szczurowa, 32-820 Szczurowa – pok. 44, I piętro
 • Urzędu Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego, pok. 22

Wraz z materiałami graficznymi zostaną wyłożone zeszyty, do których należy wpisywać ewentualne uwagi i opinie dotyczące przebiegu południowej obwodnicy Szczurowej.

Uwagi i opinie wnoszone w ramach konsultacji społecznych w podanym wyżej terminie można również przekazywać na adres:
Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
ul. Al. Stanów Zjednoczonych 53,
04-028 Warszawa
(z dopiskiem „Południowa obwodnica Szczurowej – konsultacje społeczne”) lub na adres e-mail: obwodnica.szczurowej@ek-kom.pl

Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Analizowane będą uwagi i opinie opatrzone podpisem i z podanym adresem. W uzasadnionych przypadkach – możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych – wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej oraz w materiałach oceniających wpływ inwestycji na środowisko.

W czasie trwania konsultacji przewiduje się również spotkanie z udziałem projektantów, inwestora oraz zainteresowanych stron, mające na celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub niejasności mogących pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji. Dokładny termin i miejsce spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.

1. Plan sytuacyjny z przebiegiem wariantów na ortofotomapach (w skali 1:5 000)

2.Formularz do opiniowania opracowania (wersja PDF)Formularz do opiniowania opracowania

3. Formularz do opiniowania opracowania (wersja WORD)Formularz do opiniowania opracowania