Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin – początek obwodnicy Augustowa

W CELU WYŁONIENIA OPTYMALNEGO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM, SPOŁECZNYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM WARIANTU PRZEBIEGU TRASY DROGI KRAJOWEJ NR 8 NA ODCINKU KORYCIN – POCZĄTEK OBWODNICY AUGUSTOWA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNIC: SUCHOWOLI, SZTABINA I BIAŁOBRZEG

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

oraz

firma projektowa EKKOM Sp. z o.o.

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Przedmiot działań informacyjno – konsultacyjnych

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, firma projektowa EKKOM Sp. z o. o. przygotowuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) oraz materiały do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin – początek obwodnicy Augustowa. Projekt obejmuje również budowę obwodnic: Suchowoli, Sztabina i Białobrzeg.

Podstawowym celem rozbudowy drogi krajowej nr 8 jest:

 • poprawa przepustowości i warunków ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 8,
 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Sztabina, Suchowoli i Białobrzeg,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców terenów, położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi krajowej nr 8,
 • możliwość aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie korytarza drogi krajowej nr 8 oraz w tej części województwa podlaskiego, która będzie objęta wpływem inwestycji.

Cel działań informacyjno – konsultacyjnych

Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora (GDDKiA Oddział w Białymstoku) oraz stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.

Działania konsultacyjne mają również umożliwić projektantom, inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

Do konsultacji społecznych przedstawiane są trzy warianty inwestycyjne rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin – początek obwodnicy Augustowa:

- Wariant 1 (czerwony)

- Wariant 2 (zielony)

- Wariant 3 (niebieski)

Spotkania informacyjno-konsultacyjne.

W dniach 22 – 27 lipca 2010 r. w Korycinie, Sztabinie, Suchowoli, Augustowie i Białymstoku odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Podczas nich przedstawiono propozycje wariantów , omówiono cele inwestycji oraz zebrano uwagi i sugestie od wszystkich zainteresowanych rozbudową drogi krajowej nr 8.

Materiały filmowe na stronie edroga.tv:

Opis planowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin – początek Obwodnicy Augustowa wraz z budową obwodnic następujących miejscowości: Suchowola, Sztabin i Białobrzegi. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje również budowę obiektów inżynierskich (mosty, przepusty), dróg dojazdowych (serwisowych), systemu odwodnienia drogi, urządzeń ochrony środowiska (przejść dla zwierząt, wygrodzeń, pasów zieleni, ekranów akustycznych) oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej drogi. Będzie to droga jednojezdniowa o przekroju 2+1 (gdzie przeznaczone do wyprzedzania dodatkowe pasy ruchu występują naprzemiennie). Wjazd na przebudowaną drogę krajową nr 8 będzie możliwy tylko na skrzyżowaniach.

Początek zakresu opracowania zlokalizowano na końcu przebudowanego skrzyżowania drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 671 w Korycinie w km 680+715. Ze względu na tworzoną równolegle przez biuro projektowe DHV Polska Sp. z o. o. dokumentację projektową dla drogi ekspresowej S19 w rejonie Korycina, analizowane warianty drogi krajowej nr 8 nie rozpoczynają się na planowanym węźle „Korycin”. Dostosowanie przebiegu istniejącej DK nr 8 nastąpi na etapie wykonywania dokumentacji dla drogi S19.

Koniec zakresu opracowania zlokalizowano w km 730+280 istniejącej DK nr 8, na początku planowanej obwodnicy Augustowa (wg wariantu IIIA opracowanego przez biuro projektowe DHV Polska Sp. z o.o.).

Obszar planowanego przedsięwzięcia obejmuje tereny województwa podlaskiego, powiatów sokólskiego (gmina Korycin, gmina Suchowola – obszar wiejski, gmina Suchowola – miasto) oraz augustowskiego (gmina Sztabin, gmina wiejska – Augustów, gmina miejska Augustów). Główne miejscowości położone w rejonie trasy to między innymi: Korycin, Kumiała, Zagórze, Wysokie, Skindzierz, Chodorówka, Poświętne, Suchowola, Głęboczyzna, Ostrówek, Horodnianka, Domuraty, Sztabin, Kamień, Cisów, Kolnica, Białobrzegi i Augustów.

Planowana trasa częściowo prowadzona jest po nowym śladzie, częściowo łączy się z korytarzem istniejącej drogi krajowej nr 8. Tereny, przez które przebiega projektowana droga, mają w większości zagospodarowanie typowo rolnicze (pola i łąki), występują również nieużytki, w tym liczne tereny o charakterze podmokłym, oraz kompleksy leśne (przede wszystkim na odcinku Sztabin – Białobrzegi).

Ponadto niezależnie od wariantu planowana trasa przebiega przez obszary cenne przyrodniczo: Biebrzański Park Narodowy oraz obszary Natura 2000 (Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Biebrzy” i „Ostoja Augustowska” oraz Specjalne obszary ochrony ptaków „Ostoja Biebrzańska” i „Puszcza Augustowska”). Droga przecina również Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Biebrzy” oraz Kanał Augustowski uznany za pomnik historii ze względu na wartości historyczne oraz architektoniczno-techniczne.

Rozpatrywane warianty:
Wariant 1 (czerwony)

Wariant 1 rozpoczyna się w Korycinie w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 671 i początkowo na odcinku około 500 m prowadzony jest w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 8. Następnie odchyla się łukiem w kierunku północno-zachodnim i biegnie nowym śladem po zachodniej stronie obecnej drogi. Przecina rzekę Kumiałkę (planowaną do przełożenia na odcinku około 170 m), gdzie zaplanowano skrzyżowanie z północnym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 671, i przechodzi przez obszary o typowym zagospodarowaniu rolniczym. Za miejscowością Kumiała Wariant 1 przecina istniejącą DK nr 8, gdzie planowane jest skrzyżowanie typu rondo, po czym prowadzony jest po wschodniej stronie istniejącej trasy. Projektowana droga omija na tym odcinku zabudowę w miejscowości Zagórze, Wysokie, Skindzierz i Dryga, przebiega przez tereny rolnicze, przecinając liczne cieki i rowy melioracyjne. W miejscowości Chodorówka Nowa planowana trasa przybliża się do istniejącej drogi krajowej nr 8 i krzyżuje się z istniejącą drogą powiatową, po czym ponownie odchyla się łukiem w kierunku północno-wschodnim, omijając jednocześnie od wschodu Suchowolę (jako obwodnica). Na poziomie Suchowoli planowane jest skrzyżowanie z drogą powiatową. Za Suchowolą trasa przechodzi nad rzeką Olszanką i krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 670, gdzie planowane jest skrzyżowanie typu rondo. Następnie Wariant 1 przybliża się do istniejącej drogi krajowej nr 8 i na poziomie miejscowości Głęboczyzna łączy się z jej obecnym przebiegiem. Od tego momentu trasa prowadzona jest po dotychczasowym śladzie, z korektą łuków na odcinku mniej więcej od Kolonii Grymaczki do Kolonii Rutkowszczyzna. Na tym odcinku droga oddala się od istniejącego przebiegu o około 200 m. Planowane tu jest również skrzyżowanie z drogą gminną biegnącą w kierunku Ostrówka. Ponadto ze względu na korektę łuków trasa odbiega od istniejącego śladu również na poziomie miejscowości Kolonia Horodnianka, po czym łączy się z obecnym przebiegiem DK nr 8 na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Domuraty. Przed doliną Biebrzy Wariant 1 odchyla się w kierunku północno-wschodnim, przecina rzekę Biebrzę na nowym obiekcie mostowym, krzyżuje się z drogą powiatową i biegnie dalej jako wschodnia obwodnica Sztabina (w odległości około 200 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej). Na odcinku obwodnicy Sztabina planowane są dwa skrzyżowania z nowymi łącznikami do istniejącego przebiegu drogi krajowej. Za Sztabinem Wariant 1 przecina niewielki kompleks leśny i łączy się z istniejącym śladem drogi krajowej nr 8 przed miejscowością Kamień. Następnie trasa prowadzona jest z wykorzystaniem obecnego przebiegu i korektą niektórych łuków (między innymi w Lesie Sztabińskim, w rejonie Kolnicy, Osowego Grądu oraz w Białobrzegach) aż do początku planowanej obwodnicy Augustowa. Ze względu na ograniczenia terenowe na odcinku przejścia przez Białobrzegi pozostawiono przekrój poprzeczny 1×2 (po jednym pasie dla każdego kierunku ruchu). Jednak nie wykluczy to konieczności wyburzeń jednego budynku bezpośrednio kolidującego z inwestycją i kilku budynków położonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Długość trasy zgodnie z Wariantem 1 (czerwonym) wynosi 49.325 km.

Wariant 2 (zielony)

Wariant 2, podobnie jak Wariant 1, rozpoczyna się w Korycinie w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 671 i początkowo na odcinku 500 m prowadzony jest korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 8. Następnie trasa odchyla się niewielkim łukiem w kierunku północno-zachodnim i biegnie w odległości około 80 m od istniejącej drogi. Na tym odcinku przecina rzekę Kumiałkę, ponadto planowane jest tu skrzyżowanie z północnym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 671. W rejonie miejscowości Kumiała Wariant 2 łączy się ponownie z obecnym korytarzem drogi krajowej nr 8 i biegnie przez miejscowości Zagórze, Wysokie i Skindzierz. Ze względu na bardzo bliskie położenie zabudowy w stosunku do drogi konieczne będą na tym odcinku liczne wyburzenia zarówno budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Za Skindzierzem planowana trasa prowadzona jest nowym śladem na zachód od obecnej drogi. Przed Chodorówką Nową krzyżuje się z istniejącą DK nr 8, gdzie planowane jest skrzyżowanie typu rondo i biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim, podobnie jak Wariant 1, w rejonie Kolonii Nowej Chodorówki i Kolonii Suchowoli. Projektowana trasa omija od wschodu Suchowolę jako obwodnica. Na poziomie miasta Suchowola krzyżuje się z drogą powiatową, następnie przechodzi przez tereny o typowym zagospodarowaniu rolniczym, przecina rzekę Olszankę i krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 670, gdzie planowane jest skrzyżowanie skanalizowane. W rejonie Głęboczyzny planowana droga łączy się z istniejącym przebiegiem DK nr 8 na odcinku około 500 m. Za Kolonią Grymiaczki Wariant 2 ponownie prowadzony jest nowym śladem, najpierw na krótkim odcinku na zachód od istniejącej trasy, a następnie po jej wschodniej stronie. Planowane tu jest również skrzyżowanie z drogą powiatową biegnącą w kierunku Ostrówka. Przed Kolonią Horodnianka trasa ponownie wraca do korytarza istniejącej drogi krajowej. Ponadto ze względu na korektę łuków planowana droga odbiega od istniejącego śladu również na poziomie miejscowości Kolonia Horodnianka, po czym łączy się z obecnym przebiegiem DK nr 8 przed skrzyżowaniem z drogą powiatową w miejscowości Domuraty. Przed doliną Biebrzy Wariant 2, tak samo jak Wariant 1, odchyla się w kierunku północno-wschodnim, przecina rzekę Biebrzę na nowym obiekcie mostowym, krzyżuje się z drogą powiatową i biegnie dalej jako wschodnia obwodnica Sztabina (w odległości około 200 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej). Na odcinku obwodnicy Sztabina planowane są dwa skrzyżowania z nowymi łącznikami do istniejącego przebiegu drogi krajowej. Dalej przebieg Wariantu 2 pokrywa się z Wariantem 1 (głównie po istniejącej trasie) do skrzyżowania istniejącej drogi z drogą gminną biegnącą do Kolnicy. W tym miejscu Wariant 2 odchyla się od istniejącej DK nr 8 i biegnie po jej północnej stronie, po terenach o typowym zagospodarowaniu rolniczym. Za miejscowością Osowy Grąd trasa krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 8, gdzie planowane jest skrzyżowanie i biegnie w kierunku północno-zachodnim, omijając od zachodu miejscowość Białobrzegi. Trasa przecina rzekę Nettę i Kanał Augustowski w odległości około 800 m na zachód od istniejącego mostu, następnie przechodzi nad rzeką Turówką i łączy się z istniejącym śladem drogi krajowej nr 8 na poziomie ogrodów działkowych, po czym dochodzi do początku planowanej obwodnicy Augustowa.

Długość trasy zgodnie z Wariantem 2 (zielonym) wynosi 49.630 km.

Wariant 3 (niebieski)

Wariant 3, podobnie jak Wariant 1 oraz Wariant 2, rozpoczyna się w Korycinie w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 671 i początkowo na odcinku 300 m prowadzony jest korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 8. Następnie trasa odchyla się łukiem w kierunku północno-zachodnim, na którym zaplanowano skrzyżowanie z północnym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 671. W rejonie miejscowości Mielniki trasa koliduje z kilkoma budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, po czym przecina rzekę Kumiałkę i prowadzona jest dalej po terenach o zagospodarowaniu rolniczym, omijając od zachodu następujące miejscowości: Kumiała, Zagórze, Wysokie, Skindzierz. W rejonie Chodorówki Nowej trasa przybliża się do istniejącej DK nr 8, po czym przy cmentarzu w miejscowości Poświętne krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 8 (skrzyżowanie w formie ronda turbinowego). Następnie Wariant 3 poprowadzony został w kierunku północno-wschodnim pomiędzy miejscowościami Krzywa i Kolonia Chodorówka Nowa w kierunku Kolonii Suchowola. Trasa omija również Suchowolę od zachodu i za Kolonią Suchowola łączy się z przebiegiem Wariantu 1 i Wariantu 2. Podobnie jak w pozostałych wariantach krzyżuje się drogą powiatową biegnącą do Suchowoli, przecina rzekę Olszankę, krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 670 i w rejonie Głęboczyzny łączy się z istniejącym śladem drogi krajowej nr 8. Mniej więcej do miejscowości Horodnianka Wariant 3 ponownie pokrywa się z przebiegiem Wariantu 1 i 2. Od tego momentu odchyla się łukiem w kierunku północno-zachodnim, omija wschodnią zabudowę w miejscowości Horodnianka, a następnie przecina dolinę Biebrzy w odległości ponad 1 km na zachód od istniejącego obiektu mostowego. W Wariancie 3 obwodnica Sztabina proponowana jest po zachodniej stronie miasta. Wariant 3 ponownie łączy się z istniejącym przebiegiem drogi krajowej w rejonie miejscowości Kamień i dalej prowadzony jest tak samo jak Wariant 1, mniej więcej po istniejącym śladzie, z korektą łuku w Lesie Sztabińskim, w rejonie Kolnicy i Osowego Grądu. Za miejscowością Osowy Grąd Wariant 3 odchyla się od istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 8 i tym samym przebiegu Wariantu 1 w kierunku północno-wschodnim i wchodzi w tereny leśne. Omija od wschodu Białobrzegi, przecinając rzekę Nettę i kanał Augustowski w odległości około 350 m od istniejącego obiektu mostowego. Za Białobrzegami projektowana trasa krzyżuje się istniejącą drogą krajową, po czym biegnie po jej zachodniej stronie przez tereny o zagospodarowaniu rolniczym, miedzy DK nr 8, a rzeką Turówką. W rejonie oczyszczalni ścieków w Augustowie łączy się z istniejącym śladem i dochodzi do planowanej obwodnicy Augustowa.

Długość trasy zgodnie z Wariantem 3 (niebieskim) wynosi 50.273 km.

Parametry techniczne planowanej drogi:

Podstawowe parametry techniczne planowanej inwestycji:

 • klasa techniczna drogi – GP (droga główna ruchu przyspieszonego);
 • prędkość projektowa poza terenem zabudowanym – Vp = 100 km/h;
 • prędkość miarodajna poza terenem zabudowanym – Vm = 110 km/h;
 • prędkość projektowa w terenie zabudowanym – Vp = 70 km/h;
 • prędkość miarodajna w terenie zabudowanym – Vm = 90 km/h;
 • dostępność drogi poprzez skrzyżowania;
 • liczba jezdni – 1
 • liczba pasów ruchu – 2+1 (z pasami do wyprzedzania), 1×2 w Białobrzegach w Wariancie 1;
 • szerokość pasa ruchu – 3.50 m;
 • szerokość pobocza gruntowego – 1.80 ÷ 2.00 m;
 • szerokość opaski: 0.70 m;
 • obciążenie – 115 kN/oś

W ramach konsultacji społecznych zostaną wyłożone do wglądu materiały graficzne z proponowanymi wariantami i rozwiązaniami projektowymi. Udostępnione zostaną również zeszyty, do których należy wpisywać ewentualne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu. Materiały i zeszyty będą wyłożone od dnia 12 lipca 2010 r. do dnia 30 lipca 2010 r. w siedzibach niżej wymienionych jednostek samorządowych:

 • Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin;
 • Urząd Miasta i Gminy Suchowola, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola;
 • Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin;
 • Urząd Gminy Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów;
 • Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Mapa z orientacyjnym przebiegiem inwestycji:
Przebieg proponowanych wariantów trasy na ortofotomapach w skali 1:5000
Miasto i Gmina Augustów
Gmina Sztabin
Miasto i Gmina Suchowola
Gmina Korycin
Wariant 1 (czerwony)
Wariant 2 (zielony)

Wariant 3 (niebieski)

Wnioski i uwagi dotyczące projektu można również przesyłać w formie pisemnej do dnia 30 lipca 2010 r. na adres:

EKKOM Sp. z o.o. Oddział w Warszawie
Al. Stanów Zjednoczonych
5304-028 Warszawa

lub na adres email: dk8@ek-kom.pl

z dopiskiem „DK nr 8 Korycin – Augustów – konsultacje społeczne”.

Postulaty złożone po 30 lipca 2010 r. pozostaną bez rozpatrzenia

Analizie będą poddawane uwagi i opinie podpisane i zaopatrzone w adres. W uzasadnionych przypadkach – możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych – wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej oraz w materiałach oceniających wpływ inwestycji na środowisko.

W ramach konsultacji odbędą się również spotkania przedstawicieli GDDKiA Oddział w Białymstoku oraz biura EKKOM Sp. z o.o. z mieszkańcami gmin położonych na trasie przebiegu inwestycji. Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli zapoznać się z przebiegiem wariantów i zgłosić swoje ewentualne uwagi. Harmonogram spotkań jest następujący:

Gmina Korycin: 22.07.2010 (czwartek) godz. 11.00, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Korycinie;

Gmina Suchowola: 26.07.2010 (poniedziałek) godz. 15.00, kino Kometa w Suchowoli;

Gmina Sztabin: 22.07.2010 (czwartek) godz. 16.00 sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Sztabinie;

Gmina Augustów i Miasto Augustów: 23.07.2010 (piątek) godz. 13.00 sala konferencyjna Urzędu Miasta w Augustowie.

Informacje dotyczące inwestycji, w tym terminy spotkań z mieszkańcami, znajdują się również na:

 • oficjalnej stronie internetowej GDDKiA http://www.gddkia.gov.pl w zakładce oddziału w Białymstoku/Konsultacje społeczne/Konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy DK-8 na odcinku Korycin – początek obwodnicy Augustowa.
 • stronie internetowej prowadzonej przez firmę EKKOM Sp. z o.o. www.dialog-spoleczny.pl

1.DK-8 ulotka (wersja PDF)1.DK-8 ulotka (wersja PDF)

2.Formularz do opiniowania opracowania (wersja PDF)Formularz do opiniowania opracowania

3. Formularz do opiniowania opracowania (wersja WORD)Formularz do opiniowania opracowania