Obwodnica Gorlic

Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, firma EKKOM Sp. z o.o., opracowuje elementy koncepcji budowy obejścia Gorlic.

Podstawowym celem inwestycji jest budowa alternatywnej drogi obwodowej klasy technicznej G dla odcinków dróg wojewódzkich nr  977 (Tarnów – Konieczna), 993 (Dukla – Gorlice) przebiegających przez centrum miasta Gorlice w powiązaniu z drogą wojewódzką nr 979 (Moszczenica – Zagórzany)

W CELU WYŁONIENIA OPTYMALNEGO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM, SPOŁECZNYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM WARIANTU PRZEBIEGU TRASY OBWODNICY GORLIC,

firma EKKOM Sp. z o.o.
w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie

przedstawia przebieg obwodnicy Gorlic w trzech wariantach,
prezentowanych na spotkaniach konsultacyjnych w dniach 10 i 18 września.

Cel działań informacyjno – konsultacyjnych

Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.

Działania konsultacyjne mają również umożliwić projektantom, inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego, uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

Opis stanu projektowanego i parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanego obejścia Gorlic:

  • klasa techniczna drogi – G (droga główna)
  • liczba jezdni – 1
  • liczba pasów ruchu – 2
  • szerokość pasa ruchu – 3,50 m
  • szerokość pobocza – 1,25 m
  • nawierzchnia pobocza – gruntowe ulepszone
  • nawierzchnia jezdni – bitumiczna
  • odwodnienie realizowane poprzez: pochylenie poprzeczne, podłużne, rowy przydrożne

Projektuje się dwupasową, dwukierunkową drogę o szerokości 7 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m), z obustronnymi poboczami po 1,25 m każdy. Ze względu na ograniczenie dostępu do projektowanej drogi, na przeważającej długości odcinków nie projektuje się zjazdów. W celu zachowania dojazdu do posesji i gruntów rolnych projektuje się po obu stronach drogi wojewódzkiej drogi serwisowe (zasada ta nie dotyczy wariantów 2 i 3 na odcinku pomiędzy Moszczenicą i Zagórzanami, gdzie założono utrzymanie istniejących zjazdów). Drogi serwisowe projektuje się jako jednopasowe o szerokości 3 m z mijankami o szerokości 5,5 m.

Uwagi i opinie wnoszone w ramach konsultacji społecznych można przekazywać do dnia 3 października 2013r. na adres:
EKKOM Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8i,
30-415 Kraków
(z dopiskiem „Obwodnica Gorlic”) lub na adres e-mail: obwodnica.gorlic@ek-kom.pl

Postulaty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Analizowane będą uwagi i opinie opatrzone podpisem i z podanym adresem (w przypadku zbiorczych wniosków należy dołączyć listę podpisów wraz z danymi adresowymi zainteresowanych osób). W uzasadnionych przypadkach – możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych – wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej oraz w materiałach oceniających wpływ inwestycji na środowisko.

Uprzejmie informujemy, iż wnoszenie uwag do projektu będzie jeszcze możliwe na etapie uzyskiwania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Przedsięwzięcia. Przewiduje się, iż może to być w pierwszej połowie 2014r. Informacja o terminie zgłaszania uwag i zastrzeżeń zostanie przekazana do gmin.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały nam swoje uwagi do projektu.
Wszystkie pisma zostały przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i obecnie czekamy na decyzję odnośnie ich uwzględnienia.
Informujemy, iż do momentu podjęcia decyzji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie będą udzielane żadne odpowiedzi.

Wariant 1


Orientacja z podziałem arkuszy

Plan 1 (PDF)
Plan 2 (PDF)
Plan 3 (PDF)
Plan 4 (PDF)
Plan 5 (PDF)
Plan 6 (PDF)
Plan 7 (PDF)
Plan 8 (PDF)
Plan 9 (PDF)
Plan 10 (PDF)

Wariant 2


Orientacja z podziałem arkuszy

Plan 1 (PDF)
Plan 2 (PDF)
Plan 3 (PDF)
Plan 4 (PDF)
Plan 5 (PDF)
Plan 6 (PDF)
Plan 7 (PDF)
Plan 8 (PDF)
Plan 9 (PDF)
Plan 10 (PDF)

Wariant 3


Orientacja z podziałem arkuszy

Plan 1 (PDF)
Plan 2 (PDF)
Plan 3 (PDF)
Plan 4 (PDF)
Plan 5 (PDF)
Plan 6 (PDF)
Plan 7 (PDF)
Plan 8 (PDF)
Plan 9 (PDF)

Formularz do opiniowania opracowania (wersja WORD)Formularz do opiniowania opracowania

Formularz do opiniowania opracowania (wersja PDF)Formularz do opiniowania opracowania