Konsultacje społeczne

Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.

Działania konsultacyjne mają również umożliwić projektantom, inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

Konsultacja – (po)rada, udzielanie wskazówek, zasięganie opinii.

Konsultacja społeczna – instytucja demokracji społecznej polegająca na wyrażaniu przez członków zbiorowości opinii na temat przedstawionego zagadnienia.

Standardy konsultacji wg Komisji Europejskiej:

 • właściwa, konkretna i rzeczowa informacja winna być przekazywana każdemu uczestnikowi konsultacji
 • objęcie konsultacjami wszystkich grup docelowych
 • prowadzenie konsultacji za pośrednictwem środków komunikacji dostosowanych do celów konsultacji i oczekiwań ich uczestników
 • publikacja raportu opisującego wyniki konsultacji oraz sposobu ich wykorzystania w trakcie dokonywania oceny skutków regulacji

Adresaci spotkań konsultacyjnych:

 • szerokie grono osób
 • organizacje społeczne i liderzy opinii publicznych

Proces konsultacji społecznych oraz metody i techniki ich prowadzenia:

 • dialog – wyrażenie aprobaty lub zgłaszanie zastrzeżenia
 • większa wiedza społeczeństwa o sposobie działania instytucji planujących i realizujących przedsięwzięcie
 • otwarta polityka informacyjne – dostęp do informacji „z pierwszej ręki”
  o planach i inwestycjach
 • umożliwienie społeczeństwu wyrażenia swoich opinii oraz uzyskanie informacji zwrotnej
 • nadanie wiarygodności przedsięwzięciu, budowanie przyjaznego klimatu społecznego
 • wspieranie procedur demokratycznych, aktywizowanie społeczeństwa oraz zwiększenie jakości podejmowanych decyzji

Etapy konsultacji:

 • analiza problemu
 • przygotowanie planu działań
 • przekaz informacyjny
 • zbieranie uwag, opinii, wniosków
 • rozpatrywanie wniosków
 • przekazanie opinii publicznej decyzji
  z podaniem jej uzasadnienia

Felieton o konsultacjach społecznych