Biała Rawska

BUDOWA OBWODNICY MIASTA BIAŁA RAWSKA

W CELU WYŁONIENIA OPTYMALNEGO POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM, SPOŁECZNYM ORAZ ŚRODOWISKOWYM WARIANTU PRZEBIEGU TRASY
OBWODNICY MIASTA BIAŁA RAWSKA,

Biuro Ekspertyz i Projektów Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi

ZAINICJOWAŁO KONSULTACJE SPOŁECZNE
Informacje ogólne

W ramach konsultacji społecznych dotyczących przebiegu obwodnicy miasta Biała Rawska, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska (ul. Jana Pawła II 57, 96-300 Biała Rawska – Wydział Rozwoju Gospodarczego, pok. 12) wyłożono materiały graficzne z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, przedstawione na mapach w skali 1:3000. Wraz z materiałami graficznymi wyłożono zeszyty, do których wpisywano ewentualne uwagi i opinie dotyczące przebiegu obwodnicy miasta Biała Rawska.

Materiały były wyłożone do wglądu przez  trzy tygodnie; od dnia 16.II.2009 r. do dnia 9.III.2009 r.

Uwagi i opinie wnoszone w ramach konsultacji społecznych w podanym wyżej terminie przekazywano również na adres:

Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.
al. Stanów Zjednoczonych 53,
04-028 Warszawa
(z dopiskiem „Obwodnica miasta Biała Rawska – konsultacje społeczne”)

lub na adres e-mail: obwodnica.bialarawska@ek-kom.pl

Analizie były poddawane uwagi i opinie podpisane i zaopatrzone w adres. W uzasadnionych przypadkach – możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych – wnioski i uwagi zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej oraz materiałach oceniających wpływ inwestycji na środowisko.

Przedmiot działań informacyjno – konsultacyjnych

Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. opracowuje koncepcję programową dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy miasta Biała Rawska w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej”.

Podstawowym celem budowy południowej obwodnicy Białej Rawskiej jest:

  • usprawnienie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • poprawa warunków ekologicznych mieszkańcom dzielnic miasta położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi wojewódzkiej nr 725,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy.
Cel działań informacyjno – konsultacyjnych

Celem konsultacji społecznych było poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych.
Działania konsultacyjne umożliwiły projektantom, inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wybór optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.
Do konsultacji społecznych przedstawiany był przebieg obwodnicy miasta Biała Rawska w pięciu wariantach –
Wariant 1a (czerwony),
Wariant 1b (żółty),
Wariant 2 (niebieski),
Wariant 3 (zielony),
Wariant 4 (fioletowy).

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne

W związku z prowadzonymi na terenie Miasta i Gminy Biała Rawska działaniami konsultacyjno – informacyjnymi dla projektu Budowa obwodnicy miasta Biała Rawska, w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej, ul. Wojska Polskiego 9, dnia 5 marca 2009 roku o godz. 12.00 odbyło się spotkanie informacyjne.

Na spotkaniu obecni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Rawska, przedstawiciele władz lokalnych, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. Obecni byli również przedstawiciele prasy lokalnej: „Dziennika Łódzkiego” oraz „Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy”.

img_6090.jpg

Spotkanie miało na celu przedstawienie ogólnych założeń dotyczących inwestycji oraz udzielenie odpowiedzi na pytania osób przybyłych na konsultacje. Przedstawiciele Biura Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. podczas wstępnej prezentacji omówili cel spotkania, charakterystykę inwestycji, proponowane rozwiązania wariantowe oraz uwarunkowania środowiskowe przedsięwzięcia. Po wstępie nastąpiła sesja pytań. Wszyscy zebrani mogli wypowiedzieć się na temat preferowanego wariantu oraz wyrazić swoją opinię na temat inwestycji. Zgłoszono również wiele wniosków mających na celu korektę przebiegu trasy. Wnioski i uwagi przekazywane były zarówno podczas dyskusji, jak i w formie pisemnej tuż po jej zakończeniu.

img_6093.jpg img_6117.jpg

Spotkanie konsultacyjno – informacyjne było protokołowane, nagrywane oraz rejestrowane na video. Poniżej znajduje się zapis audio ze spotkania:
Zapis nagrania (wersja MP3)Plik mp3

Poniżej dostępna jest również prezentacja przedstawiona przez Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego EKKOM Sp. z o.o. :

Prezentacja (wersja PDF)Prezentacja (PDF)

Podsumowanie oraz raporty z konsultacji i opiniowania przedsięwziecia

Prezentacja (PDF)Podsumowanie opiniowania przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Biała Rawska (wersja PDF)

Prezentacja (PDF)Raport z konsultacji społecznych (wersja PDF)

Prezentacja (PDF)Raport z opiniowania przedsięwzięcia (wersja PDF)

Prezentacja (PDF)NOTATKA SŁUŻBOWA Z RADY TECHNICZNEJ (wersja PDF)

Prezentacja (PDF)Konsultacje społeczne protokół (wersja PDF)

Opis planowanej inwestycji

Planowany przebieg przedmiotowego odcinka południowej obwodnicy miasta Biała Rawska, realizowany w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zlokalizowany jest na terenie województwa łódzkiego, powiatu rawskiego, w granicach miasta i gminy Biała Rawska.

Trasa planowanej obwodnicy prowadzona jest po nowym śladzie w stosunku do istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 725 i istniejącego układu drogowego miasta i gminy Biała Rawska.
Początek przebiegu południowej obwodnicy Białej Rawskiej znajduje się na południowo-zachodnim wlocie do miasta w postaci skrzyżowania typu rondo w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 725. Takie rozwiązanie ma zapewnić możliwość podłączenia dodatkowego wlotu od strony północnej zapewniającego kontynuację rozbudowy infrastruktury drogowej zgodnej z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Lokalizacja nowoprojektowanego ronda na odcinku DW 725 pomiędzy wiaduktem kolejowym a początkiem terenu zabudowanego uzależnione jest od wyboru jednego z proponowanych wariantów.

Koniec obwodnicy wyznaczono w rejonie wsi Wola Chojnata, gdzie nowoprojektowana obwodnica, w sposób uzależniony od wybranego wariantu, łączy się ponownie z istniejącą drogą wojewódzką nr 725.

Trasa projektowanej inwestycji przebiega w pobliżu wsi :

  • Rokszyce Stare
  • Rokszyce Nowe
  • Goślinki Duże
  • Marchaty
  • Wola Chojnata

Planowana inwestycja przecina pola, łąki i tereny przeznaczone pod uprawy sadownicze. Nie wkracza w obszary leśne. Ze względu na występowanie bogatej sieci hydrograficznej, na analizowanym terenie występują liczne kolizje z ciekami i zbiornikami wodnymi.

Przedsięwzięcie koliduje z rzeką Białką, ciekiem A, oraz innym mniejszym ciekiem bez nazwy . Zależnie od wyboru wariantu trasa przecinać będzie Ośrodek Zarybieniowo-Rybacki „Żurawia” zlokalizowany w zachodniej części obwodnicy i tereny zmeliorowane znajdujące się w centralnej i wschodniej części analizowanego obszaru. Najistotniejsza kolizja z Ośrodkiem Zarybieniowo – Rybackim występuje w przypadku wyboru Wariantu 1a i 1b; Wariant 2 przecina najmniejszy zbiornik Ośrodka, Wariant 3 przebiega po grobli odcinając najmniejszy akwen; natomiast Wariant 4 omija całkowicie omawiany obiekt. We wschodnim obszarze znajdują się ponadto stawy, które mogą również znajdować się na przebiegu trasy w przypadku wyboru Wariantu 1a lub 1b.

Trasa przedsięwzięcia nie koliduje z obszarami chronionymi i pomnikami przyrody. Nie przecina również ujęć wód podziemnych i ich stref ochronnych. Zanotowano kolizję z obiektem wpisanym do rejestru zabytku – Rogowską Koleją Wąskotorową. Przecięcie z ww. obiektem występuje niezależnie od wyboru wariantu.

Dla przebiegu południowej obwodnicy miasta Biała Rawska rozpatrywane jest pięć przebiegów trasy:

L.p. Nazwa Opis Kolor
Długość
1 Wariant 1a Przebieg zgodny z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego czerwony 6 720   m
2 Wariant 1b Korekta przebiegu wyznaczonego przez zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z uwagi na koniecznośc zachowania odpowiednich parametrów drogi żółty 6 700 m
3 Wariant 2 Wariant autorski niebieski 7 174 m
4 Wariant 3 Wariant autorski zielony 7 125 m
5 Wariant 4 Wariant autorski filetowy 8 416 m

Ze względu na wspólne przeplatanie tras wariantów istnieje możliwość łączenia fragmentów poszczególnych tras ze sobą w celu zapewnienia optymalnego rozwiązania dla projektowanej obwodnicy miejscowości Biała Rawska.
Poniżej zestawiono charakterystykę poszczególnych Wariantów:

Wariant 1a – MPZP – czerwony oraz Wariant 1b – MPZP – poprawiony – żółty

Warianty te powstawały w wyniku chęci wykorzystania korytarza zarezerwowanego w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska dla rejonu przedmiotowej inwestycji. Ze względu na to, iż trasa wpisana w zarezerwowany korytarz (Wariant 1a–MPZP–czerwony) nie spełnia parametrów drogi klasy technicznej „G” zdecydowano się na jej korektę w celu poprawy parametrów technicznych projektowanej obwodnicy. Stąd Wariant 1b–MPZP–poprawiony–żółty nie na całej swojej długości mieści się w przedmiotowym korytarzu.

Początek przebiegu wariantów znajduje się w kilometrze 12+949 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 725. Opisywane warianty na początku swojego przebiegu przechodzą w kierunku południowym przez tereny Ośrodka Zarybieniowo-Rybackiego „Żurawia” przecinając duży zbiornik wodny.

Następnie odbijają w kierunku wschodnim i omijają od południa wieś Goślinki Duże. Omijając od północy wieś Marchaty i tereny leśne, trasy zmierzają w kierunku wsi Wola Chojnata. Trasy przecinają zbiorniki wodne i włączają się do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 725 zapewniając ciągłość przejazdu w kierunku miejscowości Krukówka.

Wariant 2 – niebieski oraz Wariant 3 – zielony

Warianty te powstały w wyniku analizy istniejącego zagospodarowania terenu (próby ominięcia zbiorników wodnych) oraz możliwie największego wykorzystania korytarza zarezerwowanego w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska.

Początek przebiegu wariantów znajduje się w kilometrze 12+457 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 725.

Opisywane warianty na początku swojego przebiegu przechodzą w kierunku południowym omijając tereny Ośrodka Zarybieniowo-Rybackiego „Żurawia” przecinając najmniejszy zbiornik wodny nie mający bezpośredniego wpływu na dalsze funkcjonowanie ośrodka.
Następnie, z przebiegiem równoległym do korytarza z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, odbijają w kierunku wschodnim i omijają od południa wieś Goślinki Duże oraz od północy wieś Marchaty i tereny leśne. Trasy, pomimo innego przebiegu, zmierzają w kierunku wsi Wola Chojnata, gdzie zaprojektowano połączenie z istniejącą drogą wojewódzką nr 725 w postaci ronda na wysokości skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku wsi Orla Góra.

Wariant 4 – fioletowy

Wariant ten powstał w wyniku analizy istniejącego zagospodarowania terenu oraz chęci całkowitego ominięcia elementów środowiska naturalnego.
Początek przebiegu wariantów znajduje się w kilometrze 12+271 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 725 w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu kolejowego. Opisywany wariant na początku swojego przebiegu przechodzi w kierunku południowym całkowicie omijając tereny Ośrodka Zarybieniowo-Rybackiego „Żurawia. Następnie, omijając od północy wieś Rokszyce Nowe, odbija w kierunku wschodnim, omija od południa wieś Goślinki Duże oraz od północy wieś Marchaty i tereny leśne. Trasa przechodzi na południe od zbiorników wodnych we wsi Wola Chojnata, aby docelowo włączyć się do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 725 zapewniając ciągłość przejazdu w kierunku miejscowości Krukówka.

Opis stanu projektowanego i parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne:
klasa techniczna drogi – G (droga główna)
liczba jezdni – 1
liczba pasów ruchu – 2
szerokość pasa ruchu – 3,50 m
szerokość pobocza gruntowego – 1.50 m
obciążenie – 115 kN/oś
prędkość projektowana uzależniona jest od wyboru Wariantu. Wynosić będzie 50 km/h, 60 km/h lub 70 km/h.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje:
budowę południowej obwodnicy Białej Rawskiej,
budowę skrzyżowań z wybranymi drogami istniejącego układu drogowego,
budowę dróg dojazdowych przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego,
budowę obiektów inżynierskich (mosty, przepusty, odwodnienie drogi oraz przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej)

Ze względu na to, że projektowana trasa obwodnicy we wszystkich wariantach przecina istniejący układ komunikacyjny zostaną wykonane skrzyżowania z drogami bocznymi wytypowanymi po wyborze wariantu przebiegu trasy obwodnicy tak, aby spełnić zapisy
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

1. Mapa z orientacyjnym przebiegiem inwestycji

2. Plany sytuacyjne na ortofotomapach

3. Formularz do opiniowania opracowania (wersja PDF)Formularz do opiniowania opracowania

4. Formularz do opiniowania opracowania (wersja WORD)Formularz do opiniowania opracowania